Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018.

Προσωπικά δεδομένα σημαίνει κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε άτομο που βρίσκεται στη ζωή εφόσον η πληροφορία αυτή τυγχάνει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (π.χ. στον ηλεκτρονικό υπολογιστή) ή διατηρείται σε ένα διαρθρωμένο αρχείο μη αυτοματοποιημένης μορφής (δηλ. σε ταξινομημένο φάκελο).

Για παράδειγμα προσωπικό δεδομένο είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός πολιτικής ταυτότητας, ο αριθμός Κοινωνικών ασφαλίσεων, ο αριθμός λογαριασμού στην τράπεζα, η οικογενειακή κατάσταση, το επάγγελμα, η υγεία, η ερωτική ζωή, τα πολιτικά φρονήματα, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, η συμμετοχή σε ένωση, σωματείο ή συνδικαλιστική οργάνωση, οι ποινικές διώξεις ή καταδίκες, φωτογραφίες, δακτυλικά αποτυπώματα.

«Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» σημαίνει οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιείται από οποιονδήποτε στο δημόσιο/ημικρατικό /ιδιωτικό τομέα αναφορικά με προσωπικά δεδομένα, όπως είναι για παράδειγμα η συλλογή, καταχώρηση/ αποθήκευση, χρήση, ανακοίνωση, διαβίβαση, διόρθωση και διαγραφή των δεδομένων.

Βάσει του δικαίου της ΕΕ, οι κανονισμοί ισχύουν άμεσα• δεν απαιτούνται μέτρα μεταφοράς τους στην εθνική έννομη τάξη. Επομένως, ο ΓΚΠΔ προβλέπει ενιαίο σύνολο κανόνων περί προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργούνται συνεκτικοί κανόνες περί προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ, θεσπίζοντας ένα περιβάλλον ασφάλειας δικαίου από το οποίο μπορούν να επωφεληθούν οι οικονομικοί φορείς και τα φυσικά πρόσωπα ως «υποκείμενα των δεδομένων». Αναγνωρίζεται ότι, ο ΓΚΠΔ συνέβαλε στην εφαρμογή ομοιόμορφων κανόνων μεταξύ των Κρατών Μελών και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και ότι, αποδείχθηκε χρήσιμο και πολύτιμο νομικό εργαλείο, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες.

Με την συμπλήρωση δύο ετών από την έναρξη της εφαρμογής του, το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε σχετική του ανακοίνωση ανάφερε ότι σε αυτά τα δύο χρόνια, χειρίστηκε 740 παράπονα, εκ των οποίων τα 207 αφορούσαν σε ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα, 125 γνωστοποιήσεις παραβίασης δεδομένων, 24 εκτιμήσεις αντίκτυπου που υπεβλήθησαν για προηγούμενη διαβούλευση και διενήργησε 25 ελέγχους. Επιπρόσθετα, έχει εκδώσει 39 αποφάσεις και έχουν υποβληθεί διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 154,100 ευρώ και 52 Γνώμες για Νομοσχέδια και Προτάσεις Νόμου που αφορούσαν σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων.

Γίνεται αναφορά ακόμη στις εργασίες του Γραφείου που αυξήθηκαν κατακόρυφα την τελευταία περίοδο, λόγω της συστηματικής και εντατικής συνεργασίας με Υπουργεία, Υφυπουργεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικούς οργανισμούς για να διασφαλιστεί ότι, τα μέτρα που λαμβάνονταν στα πλαίσια του Covid-19, ήταν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Το γραφείο μας είναι στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον ΓΚΠΔ και τα δικαιώματα σας, καθώς και τις απορρέουσες υποχρεώσεις για τους οργανισμούς.