Κενή Θέση Ασκούμενου Δικηγόρου

Το Δικηγορικό Γραφείο Ιωάννης Μοδίτης & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε, στη Λεμεσό, ανακοινώνει την ύπαρξη ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ. Απαραίτητο προσόν η άριστη γραπτή και προφορική γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Πέραν τούτων απαιτείται καλή γνώση Η/Υ (Microsoft Office). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@moditislaw.com με την ένδειξη ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικότητας.