Οι Υπηρεσίες μας

Οι Υπηρεσίες μας

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

• Σύσταση και διαχείριση εταιρειών σε Κύπρο, Μάλτα, Βρετανικές Παρθένες Νήσους (British Virgin Islands) και Νήσους Marshall
• Παροχή νομικών συμβουλών για συμμόρφωση εταιρειών με το εγχώριο και κοινοτικό δίκαιο
• Εξαγορές, συγχωνεύσεις, διάλυση εταιρειών τόσο εγχώρια όσο και στο εξωτερικό
• Παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα που αφορούν αγοραπωλησίες προϊόντων, αγορά και πώληση κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας
• Παροχή διοικητικών υπηρεσιών σε εταιρείες

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΟΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

• Αναθεώρηση και/ή κατάρτιση, διαπραγμάτευση δανειακών συμβάσεων
• Σύνταξη έγγραφων ασφαλίσεων και εγγυήσεων
• Συμβουλές για την αναδιάρθρωση δανείων, τη φορολογία, τα τέλη χαρτοσήμου και το παραδεκτό των εγγράφων
• Αναθεώρηση και/ή κατάρτιση εγγράφων ασφάλειας περιλαμβανομένων εγγυήσεων και αποζημιώσεων
• Είσπραξη χρέους
• Συμβουλές σε θέματα φορολογίας για επιχειρήσεις σε Κύπρο και εξωτερικό

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

As a certified provider, we promote our clients applications for Naturalization by Exception under the Cyprus Investment Program

Click here for more info

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

• Σύσταση εταιρειών για δραστηριοποίηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)
• Αδειοδότηση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο διαδικτυακό στοίχημα
• Χειρισμός υποθέσεων που αφορούν διαφορές σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου
• Συμβουλές για συμμόρφωση με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)
• Συμβουλές σε θέματα ασφάλειας διαδικτυακών επιχειρήσεων και Κυβερνοεγκλήματος

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

• Προστασία και εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
• Eγγραφή εμπορικών σημάτων σε Κύπρο και εξωτερικό
• Διεκπεραίωση όλων διαδικασιών για χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
• Εγγραφή βιομηχανικών σχεδίων σε Κύπρο

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

• Χειρισμός υποθέσεων ενώπιον του Ναυτοδικείου συμπεριλαμβανομένων έκδοσης διαταγμάτων σύλληψης πλοίου (Μέλη οργανισμού Shiparrested.com)
• Εγγραφή πλοίων και σκαφών υπό σημαίες Κύπρου και Μάλτας
• Εγγραφή και εκτέλεση υποθηκών σκαφών
• Θέματα εργατικού δικαίου αναφορικά με αξιωματικούς και πλήρωμα σκαφών
• Σύνταξη όλων των τύπων συμβολαίων αναφορικά με σκάφη

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

• Χειρισμό υποθέσεων που αφορούν απαιτήσεις λόγω βλάβης που προκύπτει για διάφορους λόγους όπως για παράδειγμα τροχαία ατυχήματα, ιατρική αμέλεια και εργατικά ατυχήματα
• Χειρισμός υποθέσεων που αφορούν δυσφήμιση φυσικού προσώπου
• Χειρισμός υποθέσεων σχετικά με ενοικιάσεις ακινήτων

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

• Αιτήσεις Διαζυγίων
• Αιτήσεις γονικής μέριμνας
• Χειρισμός θεμάτων διατροφής
• Χρήση οικογενειακής στέγης
• Περιουσιακές διαφορές
• Πατρική αναγνώριση
• Δημιουργία διαθήκης και διορισμός εκτελεστή
• Διαχείριση περιουσίας αποθανόντων
• Δημιουργία Οικογενειακών και Κληρονομικών Εμπιστευμάτων σε Κύπρο

ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

• Σύνταξη αγοραπωλητήριων εγγράφων και παροχή συμβουλών σε θέματα που αφορούν αγοραπωλησίες ακινήτων
• Χειρισμός υποθέσεων σχετικά με διαφορές που προκύπτουν σε αγοραπωλησίες και/ή ενοικιάσεις ακινήτων
• Μεταβιβάσεις ακινήτων και χειρισμός υποθέσεων που αφορούν «εγκλωβισμένους αγοραστές»
• Παροχή υπηρεσιών δέουσας επιμέλειας προ της αγοράς ακινήτου και εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης σε περιπτώσεις διαφορών που αφορούν κατασκευαστικά ζητήματα ακινήτων

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

• Χειρισμό υποθέσεων που αφορούν εργατικές διαφορές όπως για παράδειγμα πλεονασμός και παράνομη απόλυση
• Σύνταξη εργατικών συμβάσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εργοδότες για θέματα εργατικού δικαίου
• Παροχή διάφορων υπηρεσιών σε εταιρείες του εξωτερικού που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε Κύπρο, όπως συμβουλές σε θέματα εργοδότησης ημεδαπών και αλλοδαπών
• Παροχή υπηρεσιών που αφορούν θέματα απόκτησης άδειας εργασίας σε Κύπρο από υπηκόους χωρών εκτός της Ε.Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

• Χειρισμό υποθέσεων που αφορούν διοικητικές διαφορές (προσβολή εκτελεστών διοικητικών πράξεων) ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένου διαφορών που προκύπτουν με το Τμήμα Εφόρου Φορολογίας και Υπηρεσία Φ.Π.Α
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα διοικητικού δικαίου σε δημόσιους υπαλλήλους, υπαλλήλους ευρύτερου δημόσιου τομέα και προσωπικό σωμάτων ασφαλείας

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

• Υπερασπίσεις σε υποθέσεις που αφορούν κατηγορίες για αδικήματα ποινικού κώδικα (Κεφ. 154)
• Ιδιωτικές ποινικές αγωγές (ειδικές ποινικές διαδικασίες)

Επικοινωνία

Δευτέρα- Πέμπτη: 8:00–18:00
Παρασκευή: - 08:00–16:00
Βασιλέως Κωνσταντίνου I, 129 1ος Όροφος
Λεμεσός - Κύπρος