Τομέας Δραστηριοτήτων

WHAT WE ARE EXPERT AT

Τομέας Δραστηριοτήτων

Εταιρικό Δίκαιο

Σύσταση και Διαχείριση Εταιρειών σε Κύπρο, Μάλτα, Βρετανικές Παρθένες Νήσους (British Virgin Islands) και Νήσους Marshall.

Παροχή νομικών συμβουλών για συμμόρφωση εταιρειών με το εγχώριο και κοινοτικό δίκαιο.

Εξαγορές, συγχωνεύσεις (με παροχή νομικών υπηρεσιών δέουσας επιμέλειας), διάλυση εταιρειών τόσο εγχώρια όσο και στο εξωτερικό.

Εμπορικό Δίκαιο

Παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα Εμπορικού Δικαίου όπως αγοραπωλησίες προϊόντων, αγορά και πώληση κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας

Συμφωνίες παροχής υπηρεσιών σε Κύπρο και εξωτερικό.

Ποινικό Δίκαιο

Υπερασπίσεις σε υποθέσεις που αφορούν κατηγορίες για αδικήματα κοινού ποινικού κώδικα.

Έγερση ιδιωτικών ποινικών αγωγών.

Τραπεζικός και Χρηματοοικονομικός Τομέας

Αναθεώρηση και/ή κατάρτιση, διαπραγμάτευση δανειακών συμβάσεων για δάνεια με ένα δανειστή και δάνεια κοινοπραξίας.

Δημιουργία, ολοκλήρωση και εγγραφή εγγράφων ασφαλίσεων και εγγυήσεων

Συμβουλές για την αναδιάρθρωση δανείων, τη φορολογία, τα τέλη χαρτοσήμου και το παραδεκτό των εγγράφων

Αναθεώρηση και/ή κατάρτιση εγγράφων ασφάλειας περιλαμβανομένων εγγυήσεων και αποζημιώσεων

Είσπραξη χρέους

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Σύσταση εταιρειών για δραστηριοποίηση στο ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce) .

Αδειοδότηση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο διαδικτυακό στοίχημα.

Αστικό Δίκαιο

Χειρισμό υποθέσεων Αστικού Δικαίου με μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση απαιτήσεων που προκύπτουν εξαιτίας αμέλειας όπως π.χ. ατυχήματα.

Οικογενειακό Δίκαιο

Διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν:

Διαζύγια.

Γονική Μέριμνα.

Διατροφή.

Χρήση Οικογενειακής Στέγης.

Περιουσιακές Διαφορές.

Πατρική Αναγνώριση.

Εξωδικαστικές Υπηρεσίες

Δημιουργία όλων των τύπων Συμβάσεων .

Διαμεσολάβηση για εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

Έκδοση νομικών γνωμοδοτήσεων.