ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

H Δικηγορική Εταιρεία I.MODITIS & ASSOCIATES LLC στη Λεμεσό ζητεί για άμεση πρόσληψη #Γραμματέα.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Άριστη Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Emails, Microsoft Office, Google Workspace-Drive)

  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (Ομιλία και γραφή)
  • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Προηγούμενη απασχόληση σε δικηγορικό γραφείο ή συναφής εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Μισθός και ωφελήματα ανάλογα με πείρα και προσόντα

Βιογραφικά στο info@moditislaw.com Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.